Els ajuntaments i el control dels mosquits

Aquesta és una de les competències obligatòries que tenen els ens locals, per  prevenir riscos per a la salut de les persones, perquè aquests insectes, a més de produir picades molestes, podrien arribar a transmetre, malalties com el Zika, Dengue o el Chikungunya, que  són infeccions víriques comunes en altres zones del món i que a casa nostra es podrien arribar a transmetre mitjançant la picada d’un mosquit tigre que ja hagués picat a una altra persona infectada, per exemple, durant  un viatge de vacances, que hagués fet a alguna zona en risc de transmissió d’aquestes infeccions, encara que no s’ha detectat  mai cap cas d’aquests a Catalunya.

En concret, el mosquit implicat en la transmissió d’aquestes malalties és el mosquit tigre, conegut científicament com a “ Aedes albopictus”, que és un mosquit petit i negre, amb franges blanques al cos i una sola ratlla blanca que li recorre el cap i el tòrax. Aquest mosquit ens va arribar de fora, prové del sud-est asiàtic i s’ha aclimatat molt bé a les nostres ciutats, on pot viure en petits recipients, com testos,  o zones on l’aigua quedi estancada.

 

Cal tenir en compte que una femella de mosquit tigre pot arribar a pondre en una setmana uns 40 ous que es desenvoluparan en un període aproximat d’uns 7 dies, depenent de la temperatura ambiental. La seva època més activa és l’estiu i la tardor, mentre que en l’arribar el fred de l’ hivern, les larves i els adults solen morir, resistint els ous fins arribar a la primavera següent.

El mètode més eficaç per reduir la població de mosquits és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques, eliminant  els punts d’aigua on poden desenvolupar-se, perquè sense aigua, els ous i les larves moren.

Per aquest motiu és tant i tant important que la ciutadania col·labori amb els ajuntaments, controlant els seus habitatges i per això molts ajuntaments han aprovat una ordenança que es basa en una ordenança tipus elaborada per una “ Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i el Control del Mosquit Tigre a Catalunya”, formada per: Associació Catalana de Municipis i Comarques Federació de Municipis de Catalunya Agència de Salut Pública de Barcelona Diputació de Barcelona Dipsalut. Diputació de Girona Diputació de Tarragona Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i el Montsià Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Departament de Salut  (*).

En aquest tipus d’ordenances s’estableix que en els espais privats cal adoptar les següents precaucions:

  • Vigileu paròdicament  els recipients que tenim a l’exterior, com testos o galledes,  el safareig, , els desguassos i no deixeu que s’hi acumuli aigua o poseu-los directament del revés per evitar que s’omplin.

  • Vigileu també les piscines petites si no canvieu l’aigua amb freqüència. Sempre és aconsellable tenir-les tapades mentre no s’utilitzin o clorar-les amb les pastilles que venen els fabricants, encara que sembla ser que el mosquit tigre prefereix llocs amb poca aigua i que per tant no utilitza les piscines per completar el seu cicle biològic, però si que ho fan altres mosquits, menys perillosos però també molestos. ara bé, si heu buidat la piscina i plou, vigileu, perquè amb uns dits d’aigua serà el lloc idoni perquè s’hi puguin desenvolupar bé.

  • Si teniu estanys petits als patis, una bona solució es posar-hi peixos, que es menjaran les larves dels mosquits.

  • Vigileu els plats del  menjar i de l’aigua dels animals domèstics. Cal buidar-los quan no es facin servir.

  • Instal·leu teles mosquiteres a les finestres.

  • Utilitzar insecticides contra el mosquit tigre no sempre és eficaç, pel que és millor prevenir, fent que els ous no puguin seguir el seu cicle biològic, que utilitzar productes que afecten al medi ambient i a la nostra pròpia salut.

Què fan els ajuntaments?

Com hem dit, és important evitar la proliferació dels mosquits en els espais privats, però també als espais públics i per això els ajuntaments, tenen programes específics per al control del mosquit tigre, que solen consistir en inspeccionar  els punts que poden ser crítics, per les seves característiques, i també actuen per denúncies de la ciutadania, quan es constata que en una zona s’estan produint moltes molèsties.

Actualment els tractaments que es fan en els embornals no es fan amb productes químics, sinó amb larvicides biològics que, al mateix temps, són respectuosos amb la fauna terrestre i aquàtica i amb les persones de l’entorn.

El control de les instal·lacions municipals

Les ordenances tipus estableixen per cada una de les següents instal·lacions municipals els següents requeriments, extrets literalment de l’Ordenança tipus (*).

Cementiris municipals: Aquestes instal·lacions es consideren d’especial atenció perquè la presència massiva de gerros o altres recipients per a flors els pot convertir en espais de cria de mosquit tigre de gran rellevància, mosquit que pot produir molèsties importants als visitants i al personal del cementiri però també als habitatges veïns en el cas dels cementiris urbans. Els titulars de les concessions administratives de les sepultures (nínxols, panteons, etc.) així com els de les noves concessions s’han d’assegurar que la base dels gerros per a flors, tant els metàl·lics com els de plàstic, estigui foradada per evitar que s’hi acumuli aigua. En cas que no els foradin els titulars, l’Ajuntament queda facultat per practicar d’ofici els orificis i, si escau, repercutir als titulars l’import d’aquesta operació de manteniment sanitari. La humitat s’ha de mantenir mitjançant esponges o elements similars, o bé omplint el recipient amb sorra fins a més amunt de la superfície de l’aigua, de manera que no hi quedi aigua lliure.
Tallers mecànics i dipòsits de pneumàtics usats       : Els professionals del sector de l’automoció que, per la seva activitat, substitueixin pneumàtics de vehicles estan obligats a mantenir els pneumàtics fora d’ús (en endavant, «PFU») sota de cobert en espera que siguin recollits pels gestors de residus. En els casos en què es justifiqui adequadament la impossibilitat de fer-ho, s’accepta que es mantinguin a l’aire lliure amb la condició imprescindible que els pneumàtics estiguin coberts per una lona impermeable que n’impossibiliti la inundació. La mateixa condició s’aplica als pneumàtics que hi pugui haver a les deixalleries o en altres magatzems. En dipòsits específics de pneumàtics usats cal mantenir aquestes mesures de seguretat addicional: -Desbrossatge mensual de la vegetació herbàcia i arbustiva de la perifèria del solar on s’emmagatzemen les rodes. -Apilament de les rodes en columna vertical, mai en pilots aleatoris. -Cobertura de les columnes verticals amb baca impermeable. -Cal garantir una bona rotació dels pneumàtics i prioritzar la destrucció ràpida dels pneumàtics provinents de zones afectades i la trituració dels PFU al més aviat possible. -Quan els PFU s’hagin de transportar a altres indrets, s’ha d’intentar fer durant els mesos de fred, ja que, en cas contrari, es podrien transportar mosquits adults i, per tant, se n’afavoriria la dispersió. Cada ajuntament pot incloure en aquest apartat un sistema de seguiment especial en sectors amb una problemàtica especial i instal·lacions singulars: centres de jardineria, parcs aquàtics o recreatius, camps de golf o cementiris privats o d’animals, àrees de mercaderies procedents de l’exterior, zones de parcs naturals, etc. -Eliminació immediata dels pneumàtics sense valor comercial.
Escoles i altres equipaments: Els elements de joc no han de tenir aigua estancada, especialment en èpoques de vacances, en què hi pot romandre més temps. En cas que hi hagi pneumàtics destinats al joc, s’han de mantenir, preferentment mitjançant perforació o bé col·locant-los semienterrats en posició vertical. Els que no estiguin immobilitzats s’han de desar sota cobert en els períodes en què no s’utilitzin. Tenint en compte la presència habitual d’altres activitats i instal·lacions de risc, com ara horts educatius amb bidons, fonts d’aigua potable, evaporadors d’aparells d’aire condicionat, brossa, canaleres de teulada o embornals de pati, cambres sanitàries inundades o forats d’arbres, els responsables de manteniment dels centres han d’elaborar un pla de prevenció previ al període de tancament estival, que coincideix amb la proliferació màxima del mosquit tigre en aquests punts, per tal de garantir-ne l’absència en el moment en què es reiniciï el curs escolar.
Circuits de karts i minimotos: Les instal·lacions ludicoesportives que es dediquen a les curses de karts i minimotos solen utilitzar els PFU com a protecció i marcatge del circuit. Aquests PFU són un punt de desenvolupament de les larves del mosquit tigre, per la qual cosa tots els usuaris i els treballadors d’aquestes instal·lacions, així com els habitants dels habitatges propers, serien víctimes de les seves molèsties. Els PFU han de ser substituïts per altres sistemes de protecció en el període de temps més curt possible. En el període de temps anterior a la reforma o la substitució dels PFU, les instal·lacions han de ser controlades per equips tècnics qualificats si hi ha poblacions larvàries de mosquits que es desenvolupen dins dels PFU. També es poden protegir els grups de PFU amb lones per evitar l’entrada de l’aigua de la pluja.
Clubs nàutics i ports            : Els PFU encara són utilitzats en algunes instal·lacions nàutiques com a protecció per a les embarcacions amarrades. Aquestes proteccions han de ser substituïdes per les que ja existeixen en el mercat amb la mateixa finalitat i que, pel seu disseny específic, no poden ser punts d’acumulació d’aigua i, per tant, de desenvolupament de larves de mosquits. En el període de temps anterior a la reforma o la substitució dels PFU, les instal·lacions han de ser controlades per equips tècnics qualificats si hi ha poblacions larvàries de mosquits que es desenvolupen dins dels PFU.
Instal·lacions d’hivernada de barques: Cada cop proliferen més els espais destinats a l’hivernada d’embarcacions esportives i de lleure. Aquestes instal·lacions, sempre que sigui possible, han de tenir les embarcacions sota cobert i, en cas que això no sigui possible, cal que les embarcacions estiguin tapades per una coberta protectora impermeable a la pluja amb la finalitat que a l’interior no s’hi pugui acumular aigua i no es puguin convertir en un lloc de desenvolupament de les larves del mosquit tigre. Les cobertes s’han de tensar correctament per evitar que es formin tolls a la lona mateixa, que podrien provocar també l’aparició de mosquits.
Instal·lacions agrícoles i ramaderes: Les granges solen usar els PFU com a element per fixar les lones i els plàstics protectors per a l’emmagatzematge del farratge per al bestiar. Cal substituir els PFU per altres elements que puguin complir la mateixa funció, i aquests PFU s’han de portar a les instal·lacions específiques de recollida d’aquest residu industrial. En el període de temps anterior a la reforma o la substitució dels PFU, les instal·lacions han de ser controlades per equips tècnics qualificats si hi ha poblacions larvàries de mosquits que es desenvolupen dins dels PFU.
Espais considerats patrimoni natural i de la biodiversitat: En el cas d’espais d’especial protecció considerats patrimoni natural i de la biodiversitat on hi hagi constància de la presència del mosquit tigre, la intervenció de les administracions públiques competents per prevenir-ne la introducció i evitar-ne la propagació s’ha de fer conforme a l’establert a la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat i al Reial decret 1628/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula el llistat i el catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas

Publicat al blog: https://laciutatambllei.wordpress.com

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

One thought on “Els ajuntaments i el control dels mosquits

  1. Retroenllaç: Com tramitar les reclamacions de les indemnitzacions per accidents a la via pública, en casos d’atropellament per vehicles a motor | La ciutat amb llei

Els comentaris estan tancats.