El dret d’accés a l’entorn dels animals domèstics i les persones consumidores

A quins edificis poden entrar els animals domèstics ?

Moltes persones consumidores i usuàries es mouen cada dia per pobles i ciutats, acompanyades dels seus animals domèstics i volen fer ús dels establiments i serveis als que s’adrecen per comprar o gaudir d’aquests serveis amb normalitat.

Hi ha qüestions que preocupen a empresaris i usuaris, com pot ser el fet de determinar si un animal de companyia forma o no part del contracte de transport i si ha de pagar bitllet o no, o si pot constituir en alguns casos un element discriminatori el fet de no poder accedir a determinats béns o serveis pel fet d’anar acompanyats d’aquests animals.

Sovint molts empresaris no saben si poden impedir l’accés d’aquestes persones amb els seus animals o bé si, pel contrari, poden optar per permetre i facilitar-ne a l’accés, oferint així un servei més, per aquest sector de la població.

En un altre article d’aquest mateix blog, ja vaig parlar de la convivència ciutadana amb els animals, i en un dels apartats d’aquest article, analitzava de forma molt general , la regulació de la seva presència  als espais i a la via pública, pel que ara m’agradaria analitzar aquesta qüestió però fent referència a la situació de la presència d’animals en comerços i serveis adreçats a les persones consumidores i usuàries que van acompanyades dels seus animals de companyia.

El dret d’admissió i els animals domèstics

retols-entrada-establimentEn general, el fet de facilitar l’accés als animals domèstics, en els establiments comercials, depèn del que decideixin les persones propietàries dels establiments, doncs d’acord amb l’article 6.3 de la Llei 7 / 1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista les autoritzacions o declaracions responsables per a l’obertura o ampliació de l’establiment no poden incloure requisits que no estiguin lligats específicament a la instal·lació o infraestructura, i han d’estar justificats en raons imperioses d’interès general.

En tot cas, els requisits han de ser no discriminatoris, proporcionats, clars i inequívocs, objectius, fets públics amb antelació, predictibles, transparents i accessibles, i han d’atendre únicament criteris basats en les raons per evitar generar danys sobre el medi ambient, l’entorn urbà i el patrimoni historicoartístic.

Tractant-se de permetre o de prohibir, per part de l’administració, la presència d’animals en determinats establiments, per motius de salut pública, s’ha de tenir en compte que l’article 55.1.e) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública estableix que l’autoritat sanitària, pot intervenir en les activitats públiques i privades per a protegir la salut de la població i prevenir la malaltia i amb aquesta finalitat, pot establir i controlar les condicions higienicosanitàries, de funcionament i desenvolupament d’activitats que puguin repercutir en la salut de les persones.   

Però per fer això, l’article 56 de la mateixa llei estableix que aquestes mesures s’han d’adoptar escollint les mesures que perjudiquen menys el principi de lliure circulació de les persones i els béns, la llibertat d’empresa i els altres drets de la ciutadania.

En tot cas, la  mesura ha d’ésser proporcional a les finalitats perseguides i a la situació que la motiva.

Així doncs, si les persones propietàries dels establiments comercials, sense que existeixi una prohibició legals, decideixen permetre l’entrada d’animals domèstics als seus locals, han de tenir en compte que assumeix certes responsabilitats en relació a la resta dels seus clients, pel que han de valorar els riscos que suposa i les precaucions que han d’adoptar.

Ara bé, l’article 12.1 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, estableix que la persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és la responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. Per tant, la responsabilitat inicial sempre és del posseïdor de l’animal.

Poden entrar les persones consumidores amb els seus animals en els establiments d’alimentació i de restauració?

Els animals a les botigues de menjar

prohibida-lentrada-danimalsEl Real Decreto 381/1984, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria del Comercio Minorista de Alimentación especificava molt clarament, pel cas dels comerços d’alimentació,  en el seu article 14.10,  que estava prohibida  “la entrada de animales, aunque vayan acompañados de sus dueños”.

D’acord amb això, en els comerços d’alimentació no podien entrar-hi els animals domèstics, però aquesta normativa va ser derogada i actualment ja no està en vigor i ara, per determinar si els animals poden o no entrar a un establiment d’alimentació, hem d’anar al que estableix la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, que en el seu article 54.1 estableix que són les persones titulars de les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries en què s’acompleixen activitats que incideixen o poden incidir en la salut de les persones les responsables de la higiene i de la seguretat sanitària dels locals i les instal·lacions i de llurs annexos, dels processos i dels productes o substàncies que en deriven, i han d’establir procediments d’autocontrol eficaços per a garantir-ne la seguretat sanitària.

Dit això, i d’acord amb l’apartat segon del mateix article 54, a les administracions públiques competents en matèria d’higiene i seguretat sanitària els hi correspon  garantir el compliment d’aquesta obligació.

El Reglament (CE) No 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell de 29 abril 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris estableix molt clarament en el seu ANEXO II “REQUISITOS HIGIÉNICOS GENERALES APLICABLES A TODOS LOS OPERADORES DE EMPRESA ALIMENTARIA -CAPÍTULO IX DISPOSICIONES APLICABLES A LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS” apartat quart, que: “4. S’han d’aplicar procediments adequats de lluita contra les plagues. S’han d’aplicar així mateix procediments adequats per evitar que els animals domèstics puguin accedir als llocs en què es preparen, manipulen o emmagatzemen productes alimentaris (o, quan l’autoritat competent ho autoritzi en casos específics, per evitar que aquest accés doni lloc a contaminació) ” .

Així doncs és evident que no poden entrar als establiments d’alimentació on es preparin, es manipulin o emmagatzemin els productes d’alimentació, però si que hi ha la possibilitat que puguin entrar a les sales d’aquests establiments on no es realitzin aquestes operacions, sempre sota la responsabilitat de la persona responsable de les instal·lacions i després d’haver verificat els procediments d’autocontrol eficaços per a garantir-ne la seguretat sanitària.

Però  si a la sala de vendes d’un establiment d’alimentació es manipulen aliments, els animals domèstics no hi poden tenir accés, pel que les possibilitats d’entrada amb animals als comerços d’alimentació és, en la gran majoria de casos, quasi nul·la.

Els animals als bars i restaurants

servei-de-restaurantDe l’apartat anterior ja hem vist que els animals domèstics no poden entrar als llocs en què es preparen, manipulen o emmagatzemen productes alimentaris, però i als menjadors dels bars i restaurants?

Aquí tenim una normativa específica que és d’aplicació, el  Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre de 2000, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats.

En el seu article 6.2, aquesta norma estableix que les matèries primeres, productes intermedis i productes finals seran elaborats, manipulats, emmagatzemats, envasats i venuts al consumidor en condicions tals que s’eviti tot possible deteriorament o contaminació susceptibles de convertir-los en impropis per al consum humà o perillosos per a la salut.

En particular, en els locals on es realitzin aquestes activitats, no es permetrà el contacte directe dels productes alimentaris amb el terra, ni la presència d’animals.

Però no es prohibeix específicament en les sales de menjadors i en aquest cas, el Reglament (CE) No 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell de 29 abril 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris estableix només, que cal aplicar  procediments adequats per evitar que els animals domèstics puguin accedir als llocs en què es preparen, manipulen o emmagatzemen productes alimentaris (o, quan l’autoritat competent ho autoritzi en casos específics, per evitar que aquest accés doni lloc a contaminació) “, pel que es pot interpretar que l’autoritat competent pot autoritzar-ho, com es fa en el cas dels allotjaments turístics i per tant, la normativa, establint alguns criteris, podria permetre que a lliure elecció de les persones propietàries, les persones usuàries del servei de menjador poguessin accedir als menjadors amb els seus animals.

Dinar amb el gos (ja) és possible, aquest és el titular d’un article publicat al diari ara el dia 1 de febrer de 2016 on es feia reso de la possibilitat d’autoritzar als gossos en els menjadors dels bars i restaurants.

El règim d’admissió d’animals domèstics en un establiment d’allotjament turístic

hotelsEl Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic estableix en el seu article 12 que el dret de les persones usuàries a l’accés als establiments d’allotjament turístic es regeix pel que disposa l’article 39 bis de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

Els establiments d’allotjament turístic tenen la consideració d’establiments oberts al públic i són de lliure utilització per qualsevol persona d’acord amb les condicions establertes a la normativa vigent, les normes del reglament d’ús o de règim interior, si n’hi ha, i, en tot cas, les regles de la bona convivència i d’higiene.

L’article 39 bis de la llei, en el seu apartat sisè, estableix que  el règim d’admissió d’animals domèstics en un establiment d’allotjament turístic ha de constar en llocs visibles de l’establiment i en la informació de promoció, per tant, en el cas que ara analitzem s’han d’aplicar les normes de règim intern, que estableixen les pròpies persones titulars de les instal·lacions i les normes d’higiene imperatives.

Per tant, la presència d’animals en les instal·lacions dels establiments d’allotjament turístic són possibles i s’ha de tenir en compte, que d’acord amb l’article 3.1.d) del Decret 159/2012, de 20 de novembre, el servei de menjador en el mateix establiment també es considera un servei turístic adreçat a atendre les demandes de les persones usuàries dels establiments d’allotjament, incloent-hi el gaudi de les instal·lacions i locals.

El règim d’admissió d’animals domèstics en els espectacles públics i les activitats recreatives

espectacles públicsL’article 6.1.c) de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives estableix que els organitzadors i els titulars, en el marc del dret a la llibertat d’empresa, han d’adoptar les mesures que considerin pertinents per a garantir el funcionament de l’establiment obert al públic, l’espectacle o l’activitat en condicions de seguretat i de qualitat.

En aquest sentit, l’apartat segon d) del mateix article estableix que han de permetre l’entrada al públic, tret dels casos establerts per llei o per reglament, entre els quals el dret d’admissió i aquest dret d’admissió, es regula a l’article 10 i fixa que l’exercici del dret d’admissió no pot comportar, en cap cas, discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social dels usuaris dels establiments i els espais oberts al públic, tant pel que fa a les condicions d’accés com a la permanència en els establiments i a l’ús i gaudi dels serveis que s’hi presten.

L’article 51.2 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives estableix que la persona titular de l’establiment obert al públic o la persona organitzadora de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa ha de trametre una còpia del rètol indicat a l’apartat anterior al servei territorial competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives corresponent, el qual li pot requerir la modificació del rètol si considera que no compleix els límits i requisits legalment establerts. En aquest cas, la persona titular o la persona organitzadora ha de comunicar de nou el rètol a l’administració competent un cop l’hagi corregit. El full on consten les condicions d’accés, en virtut de les quals es pot exercir el dret d’admissió, ha d’estar degudament segellat per l’Administració i ha de romandre obligatòriament a l’establiment o lloc on es desenvolupi l’espectacle públic o l’activitat recreativa. El rètol on consten les condicions ha d’estar col·locat en un lloc visible a la zona d’accés de l’establiment.

Per tant, limitar l’entrada d’animals en els espectacles públics i les activitats recreatives és una qüestió que queda en mans de les persones titulars de les instal·lacions, sempre que puguin garantir les condicions de seguretat i de qualitat.

Si fos possible l’entrada amb animals, l’article 5.1.c) de la mateixa llei estableix que  tenen dret a ser admesos a l’establiment o a l’espai obert al públic en les mateixes condicions objectives per a tots els assistents, sempre que la capacitat d’aforament ho permeti i que no es doni cap de les causes d’exclusió, que han d’ésser establertes per reglament, per raons de seguretat, per a evitar l’alteració de l’ordre públic o en aplicació del dret d’admissió.

L’obligació d’aquets usuaris és, d’acord amb l’apartat segon b), d’aquest mateix article, complir els requisits i les condicions de seguretat que estableixin els titulars o els organitzadors per tal que l’espectacle o l’activitat es dugui a terme amb normalitat, i seguir les instruccions dels empleats i del personal de vigilància i de seguretat, tant a l’interior com a l’entrada i a la sortida de l’establiment o l’espai obert al públic.

També, en el seu apartat c) estableix que s’han de comportar cívicament i evitar accions que puguin crear situacions de perill o incomoditat per a la resta d’espectadors o usuaris o per al personal al servei de l’establiment obert al públic o de l’espectacle, o que puguin impedir o dificultar que l’espectacle o l’activitat es dugui a terme.

Animals i mitjans de transport

Ferrocarril i autobús

consumidors-rodaliesPel que fa al transport terrestre, ja sigui amb ferrocarril o autobús, tenim que l’article 40.2 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres  estableix que l’Administració ha d’elaborar el catàleg dels drets i deures dels usuaris del transport i n’ha de fer la seva difusió. Aquests deures són les condicions generals d’utilització del servei i de les obligacions dels usuaris, d’acord amb l’article 13 del  Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres.

Ferrocarrils

L’article 62.1 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari estableix que els usuaris tenen dret a l’ús dels serveis de transport ferroviari en els termes que estableixen la reglamentació de la Unió Europea i altres normes aplicables en la matèria i, si s’escau, els contractes que subscriguin amb les empreses ferroviàries.

L’article 12 del Reglament (CE) n º 1371/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, sobre els drets i les obligacions dels viatgers de ferrocarril estableix que el viatger podrà dur  animals vius, d’acord amb les condicions generals de transport, però no es poden transportar animals que puguin molestar o incomodar els viatgers o que puguin causar un dany.

Renfe

  • En l’AVE i la llarga distàncies

Es possible viatjar amb animals, però  sempre que no s’hi oposin la resta dels viatgers.

El transport es limitarà a petits animals domèstics, entenent com a tals gossos, gats, furons i aus (no de corral), el pes dels quals no superi els 10 kg.

S’admetrà com a màxim un animal per viatger, i sempre a dins d’una gàbia transportí o un altre tipus de contenidor les dimensions de la qual no superin els 60 x 35 x 35 cm i disposi d’un dispositiu que permeti contenir i retirar els residus.

L’amo es fa responsable de les molèsties i danys que pugui ocasionar l’animal.

Sempre han d’anar la “guia de sanitat”.

En places amb llit només serà possible el transport en departaments/cabines completes (modalitat familiar).

El transport és gratuït quan el viatger que els dugui a càrrec tingui un bitllet en classes Preferent asseguda, Club, llit Preferent, llit Gran Classe i Butaca Gran Confort.

Para el resto de classes s’estableix un preu pel bitllet de l’animal que és del 25% de l’import del corresponent a la classe Turista segons el trajecte i el tipus de tren.

  • En mitja distància

S’admeten per al seu transport animals domèstics menuts, sempre sota la custòdia del viatger que els porti, si no s’hi oposen els altres viatgers o se’ls produeixen molèsties, sent responsable aquell dels danys que poguessin ocasionar.

Els animals hauran d’anar, quan procedeixi, amb la guia de sanitat, en les condicions higienicosanitàries i de seguretat previstes en la legislació vigent.

El transport es limitarà a animals petits com ara gossos, gats, furons i aus, el pes màxim dels quals no excedeixi els 10 kg. S’admetrà com a màxim un animal per viatger, sempre dins d’una gàbia que disposi d’un dispositiu que permeti contenir i retirar els residus. Les dimensions de la gàbia no han de superar 60x 35x 35 cm.

Aquest transport es podrà realitzar en tots els trens de Mitjana Distància, tot i que podrà limitar-se en trens amb saturació de viatgers. Es podrà establir màxims per tren i cotxe per a aquest transport. Aquest transport no ocuparà seient ni podrà disposar de reserva de plaça. El preu serà l’establert en la tarifa vigent.

D’acord amb la legislació vigent, els gossos guia podran viatjar en tots els trens de forma gratuïta.

  • En Rodalies

S’admet el transport de petits animals domèstics, sempre sota la custòdia del viatger que els dugui i si els altres viatgers no s’hi oposen i no se’ls produeix cap molèstia.

No cal portar a l’animal dins una gàbia, però sempre han d’anar subjectes amb corretja i en el  cas de gossos, proveïts de morrió.

El propietari o acompanyant de l’animal és el responsable dels danys que aquest pugui ocasionar.

No s’emetrà cap bitllet ni s’abonarà cap quantitat pel seu transport.

D’acord amb la legislació vigent, els gossos guia podran viatjar en tots els trens de forma gratuïta.

Rodalies en podrà limitar el transport als trens, els horaris i les estacions que s’autoritzin a cada Nucli.

Aquesta informació la trobareu a http://www.renfe.com/CA/viajeros/info/animales.html

Metro i autobús (Transport Metropolità de Barcelona)

consumidors-metroTant  al metro com a l’autobús, estan autoritzats a viatjar sense limitacions els gossos d’assistència (identificats amb una xapa i capa blava), els que acompanyen els treballadors de seguretat o els animals domèstics que es transportin amb cistella de transport  degudament preparats perquè no puguin embrutar ni incomodar la resta d’usuaris.

Al metro, a més, estan autoritzats a accedir-hi els gossos identificats electrònicament amb un xip i inscrits al registre censal municipal que compleixin les condicions següents:

Franges horàries:

Els gossos no poden accedir al metro entre les 7.00 i les 9.30 h, ni entre les 17.00 i les 19.00 h dels dies feiners entre l’11 de setembre i el 24 de juny.

Els caps de setmana i festius i tots els dies del període estival (comprès entre el 24 de juny i l’11 de setembre), hi poden accedir sense limitació horària.

En moments de gran aglomeració de persones i quan la seguretat dels usuaris i dels mateixos animals ho requereixi, l’empresa pot limitar l’admissió dels gossos.

Altres requisits:

S’admet només un gos per persona.

Els menors de 18 anys no poden portar gossos considerats potencialment perillosos segons la normativa vigent. Les persones que els portin han de dur la llicència i la certificació acreditativa d’inscripció del gos al registre municipal.

Des del mateix accés del metro fins a la sortida al carrer, els gossos han de portar morrió i han d’anar subjectats en tot moment amb una corretja no extensible i a una distància inferior a 50 cm de les persones que els duguin.

Els gossos poden utilitzar els ascensors i les escales de pedra. Per la seva seguretat, no es permet que utilitzin les escales mecàniques.

Els gossos no poden ocupar seient al metro de Barcelona.

Responsabilitat:

La persona responsable de l’actitud de l’animal és la persona que el duu. Per tant, ha de vigilar que no es produeixi cap situació de perill o de molèstia a la resta d’usuaris. També ha d’evitar obstruir els passatges o les portes tant a les dependències (ascensors, etc.) com als trens.

La persona que porta el gos és la responsable dels danys o els perjudicis que el gos pugui ocasionar tant als usuaris com a l’empresa. La persona propietària del gos n’és responsable subsidiària.

Si no es respecten les condicions establertes per a l’accés de gossos al metro, la persona que el porta pot cometre, segons les circumstàncies, una infracció greu o lleu, de conformitat amb els articles 64.s) o 65.p) de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària.

Aquestes condicions les trobareu a http://www.tmb.cat/ca/consells-us-convivencia

Tram

condicions-generals-tramEn el tram pot viatjar un gos per persona fora de les hores punta i sempre que el gos estigui lligat i amb morrió.

Entre l’11 de setembre i el 24 de juny, els gossos no poden accedir entre les 7h i les 9.30h ni entre les 17h i les 19h.

Els caps de setmana i els festius, hi poden accedir sense limitació horària així com entre el 24 de juny i l’11 de setembre.

La persona que dugui el gos és responsable de l’actitud de l’animal. Ha de vigilar que no es produeixi cap molèstia a la resta d’usuaris i ha d’evitar obstruir les portes i les zones de pas.

Aquestes condicions les trobareu a http://www.tram.cat/titols-i-tarifes/normativa/

Animals i taxis

En el cas del servei de tàxis, els drets i deures de les persones usuàries estan regulats a l’article 25 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi i no hi ha cap punt que estableixi ni la prohibició del transport d’animals ni l’obligació de fer-ho per part del titular de la llicència de taxi.

servei-de-taxiL’accés al servei ha d’ésser en condicions d’igualtat, no-discriminació, qualitat i seguretat, però si que s’estableix que les persones que presten el servei de taxi poden negar-se a prestar-lo en el cas que el servei sigui sol·licitat per a finalitats il·lícites o que hi concorrin circumstàncies de risc per a la seguretat o la integritat física dels usuaris, del conductor o conductora mateix o d’altres persones, o de risc de danys en el vehicle.

Si la persona que presta el servei de taxi opta per permetre l’accés dels animals en el seu vehicle, cal recordar que l’apartat tercer, f) d’aquest mateix article 25, estableix que els usuaris del servei de taxi tenen dret a rebre el servei amb vehicles que tinguin les condicions adequades, en l’interior i en l’exterior, quant a la higiene i l’estat de conservació.

Si que l’article 25.3.m) estableix com un dret el poder portar gratuïtament gossos pigall i altres gossos d’assistència, en el cas de persones amb mobilitat reduïda.

Excepcions per l’accés dels animals a certs tipus d’establiments i serveis

Ja vaig parlar en un altre article d’aquest mateix blog, que existeixen excepcions introduïdes per la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència.

gossos-pigallEn el cas dels gossos d’assistència, que són gossos que han estat ensinistrats per a donar servei i assistència a persones amb alguna discapacitat visual, auditiva o física, o que pateixen trastorns de l’espectre autista, diabetis, epilèpsia o alguna de les malalties que es reconeguin d’acord amb la Llei, la situació és diferent.

L’article 11.1 d’aquesta llei estableix que l’usuari o usuària d’un gos d’assistència té reconegut el dret d’accés a l’entorn acompanyat de l’animal en els termes establerts en aquesta llei.

En concret, en el seu article 12 la llei estableix els llocs, els locals, els establiments, els allotjaments, els transports i els espais públics o d’ús públic on es pot exercir el dret d’accés a l’entorn amb la deambulació i la permanència als llocs, els espais i els transports i també la permanència constant del gos al costat de l’usuari o usuària, sense impediments o interrupcions que puguin impedir l’assistència correcta.

Aquests llocs, són els següents, amb independència de llur titularitat pública o privada:
a) Llocs, locals i establiments d’ús públic:
– Els descrits en la normativa vigent en matèria d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics.
– Els inclosos en la normativa vigent en matèria de serveis socials.
– Els centres d’esbarjo i temps lliure.
– Les instal·lacions esportives, incloses les piscines fins al marge de la zona d’aigua.
– Els centres oficials, inclosos els edificis judicials.
– Els centres d’ensenyament de tots els nivells, tant públics com privats.
– Els centres sanitaris i assistencials, tant públics com privats.
– Els despatxos i les oficines de professionals liberal.
– Els centres religiosos.
– Els museus i els locals d’ús públic o d’atenció al públic.
– Els espais d’ús general i públic de les estacions de qualsevol tipus de transport públic o d’ús públic, dels aeroports i dels ports.
– Qualsevol altre lloc, local o establiment d’ús públic o d’atenció al públic.
b) Allotjaments i altres establiments turístics: els hotels, els albergs, els campaments, els bungalows, els apartaments, els càmpings, els balnearis, els parcs aquàtics, d’atraccions, temàtics i zoològics, i els establiments turístics en general.
c) Transports d’ús públic: qualsevol tipus de transport col·lectiu públic o d’ús públic, serveis de taxi o serveis anàlegs en l’àmbit de les competències de les administracions catalanes i que dugui a terme el servei en el territori de Catalunya.
d) Platges, rius, llacs i altres superfícies o masses d’aigua.
e) Espais naturals de protecció especial on es prohibeixi expressament l’accés amb gossos. Aquesta prohibició no és aplicable als usuaris de gossos d’assistència.

Article:  El dret d’accés a l’entorn dels animals domèstics

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret.

Publicat al blog: https://laciutatambllei.wordpress.com

Es recorda que l’autor d’aquest article no inserirà cap tipus de publicitat  en aquest blog. Ara bé,  WordPress, com a titular del domini,  pot fer-ho i en aquest cas la publicitat apareixerà  en l’espai inferior de l’article.

En cap cas l’autor manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn, no en controla els continguts i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que utilitzin aquestes empreses.

Anuncis